CSAM S7

Oulun Omahoito

Tunnistaudu
turvallisesti ja luotettavasti pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla

Kirjaudu
 
OULUN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1 Yleistä

Oulun Omahoitopalvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa edistävä julkinen Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Oulun kaupungin asukkaiden käyttöön (jäljempänä ”Käyttäjä”). Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Oulun kaupungin yhteistyökumppaneiden (jäljempänä ”Yhteistyökumppanit”) sekä muiden kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluita.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Palvelun käytöstä Oulun kaupungin ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua riippumatta siitä edellyttääkö Palvelun tai sen osan käyttäminen rekisteröitymistä.

Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun ehtoja tarvittaessa.

Palvelun käyttäminen on maksutonta, jollei toisin erikseen kerrota.

2 Yhteyshenkilöt

Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
PL 37
90015 Oulun Kaupunki

Oulun Omahoitopalvelusta vastaava johtaja: Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Omahoitopalvelun terveydenhuollon osioista vastaava johtaja: terveysjohtaja Jorma Mäkitalo

Oulun Omahoitopalvelun terveyden- ja sosiaalihuollon rekisteriasioita hoitava henkilö: Tomi Matilainen

Omahoitopalvelun sosiaalihuollon osioista vastaava johtaja: sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun Omahoitopalveluun liittyvissä yleisissä asioissa voi olla yhteydessä: oulu10(at)ouka.fi

3 Kolmannen osapuolen palvelut

Oulun kaupungin kuntalaisilleen tarjoama sähköinen Oulun Omahoitopalvelu on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää Oulun kaupungin tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin Yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Oulun kaupungin tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

4 Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) näitä käyttöehtoja, ja (ii) Palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (iii) Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä Käyttöehdot täydentävät.

Joidenkin Palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Lisäksi jotkut palvelut ovat käytettävissä myös mobiililaitteen, kuten puhelimen, välityksellä. Edellä mainitut asiat ilmenevät aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Palvelun tai sen osan Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Oulun kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä.

Kirjautumista vaativien Palvelun osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Oulun kaupungin tai sen Yhteistyökumppaneiden kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Oulun kaupungille ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja Palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Palvelusta tai sen sisällöstä.

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Oulun kaupungin ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Oulun kaupungin Käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.

5 Oulun kaupungin vastuut ja velvollisuudet

Oulun kaupunki ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Oulun kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä itse. Oulun kaupunki ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Oulun kaupunki ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä.

Oulun kaupunki eivät vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Oulun kaupungilla ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Oulun kaupunki ei lähtökohtaisesti säilytä ja/tai siirrä Käyttäjien syöttämiä tietoja palvelujen muutosten yhteydessä tai luovuttaessa jostain palvelun sisällöstä tai toiminnasta. Palvelujen muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin Käyttäjille palvelun välityksellä, jotta Käyttäjä voi halutessaan ryhtyä toimenpiteisiin syöttämiensä tietojen säilyttämiseksi.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Oulun kaupunkia, Yhteistyökumppaneita tai muita kolmansia osapuolia sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi ja neuvoiksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei voi esittää Oulun kaupunkia tai muuta osapuolta kohtaan vaatimuksia.

6 Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjän tunnistusvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnistusvälineen myöntäneelle organisaatiolle.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Oulun kaupungille tai sen Yhteistyökumppaneille taikka kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Oulun kaupungilla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Oulun kaupungille taikka palvelun tuottajana toimiville Yhteistyökumppaneille, muille Käyttäjille tai kolmansille.

Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Oulun kaupungille, muille Käyttäjille sekä kolmansille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7 Henkilötietojen käyttö

Oulun kaupunki kerää rekisteröityneen Käyttäjän antamia tietoja (henkilötietojen käyttötarkoitus) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (”Oulun omahoidon asiakasrekisteri”). Oulun kaupunki säilyttää Käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Palvelun tarkoituksen toteuttamiseksi. Tästä syystä Oulun kaupunki säilyttää Käyttäjän tietoja niin kauan kuin Oulun kaupungilla on asiakassuhde Käyttäjän kanssa.

Tietoja voidaan käyttää anonyymisti Oulun kaupungin terveyspalvelujen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tilastolliseen tutkimukseen.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Oulun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ja Käyttäjän välisen potilassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (kts. viestipalvelun käyttöehdot). Oulun kaupunki ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjän antamia yhteystietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Omahoitopalvelua koskevien tiedotteiden toimittamiseen Omahoitopalvelun kautta ja sähköpostitse. Tiedotteet voivat koskea esimerkiksi Omahoitopalvelun uusia toiminnallisuuksia.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Oulun kaupunki noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016), tietosuojalakia (1050/2018) sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Mikäli Oulun Omahoidon käyttäjä muuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Oulunkaaren kuntayhtymän tai Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueelle, jossa on käytössä samaa teknistä alustaa käyttävä Omahoitopalvelu, käyttäjän Omahoitopalveluun kirjaamat tiedot (kotimittaus, oma terveyskortti, omat tiedostot, viestit ja laboratoriovastaukset) ovat hänen käytettävissä. Tiedot ovat ainoastaan käyttäjän itsensä käytettävissä, kunnes käyttäjä antaa ammattilaiselle suostumuksen tarkastella itse kirjaamia tietojaan.

8 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Oulun kaupunki ja Palvelun toteuttamisesta vastaavat Yhteistyökumppanit järjestävät Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelun kautta lähetetyt tunnistetietoon perustuvat välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

9 Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Oulun kaupungilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palvelun käyttäjäksi.

Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kuin hän käyttää Palvelua.

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Oulun kaupungin ja/tai Yhteistyökumppaneiden ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

11 Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa Oulun kaupungin Oulun Omahoitopalvelun ylläpidolta sähköpostitse osoitteesta

oulu10 (at) ouka.fi

VIESTIPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Viestipalvelulla tarkoitetaan Palveluun sisältyvää viestintää, eli chat ja viestipalvelu.

Tutustu palvelun kuvaukseen ja käyttöehtoihin ennen kysymyksesi lähettämistä.

1. Oulun kaupungin palveluksessa oleva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa Sinun lähettämiisi yleisluontoisiin terveyttä ja sairautta koskeviin kysymyksiin. Sosiaalihuoltoa koskeviin viestipalveluihin vastaa sosiaalipalveluiden henkilöstö.

2. Kysymyksiin vastataan kolmen (3) arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta. Annettava vastaus perustuu vain antamiisi tietoihin. Vastuu antamiesi tietojen oikeellisuudesta on Sinulla.

3. Viestiin vastaajalle välittyvät aina Sinun tunnistetietosi (nimi ja henkilötunnus).

4. Vastauksen tukena voidaan tarvittaessa käyttää Oulun kaupungin potilastietojärjestelmästä löytyviä terveyskertomustietojasi. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot tallennetaan sosiaali- tai potilastietojärjestelmään.

5. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa neuvontaa, tutkimusta ja hoitoa. Terveydenhuollon viestintäpalvelussa ei tehdä diagnooseja eikä saatuja vastauksia voi eikä saa käyttää perusteena diagnoosille tai hoidon valinnalle. Kiireellistä vastausta tai yksityiskohtaisia hoito-ohjeita vaativien kysymysten osalta pyydämme Sinua kääntymään oman hoitavan henkilökuntasi, terveysasemasi tai sosiaalipalvelun toimintayksikön puoleen.

6. Kysymykseen vastaaja on velvollinen pitämään salassa kysymyksen lähettäjän terveydentilaa koskevat ja muut arkaluonteiset tiedot.

7. Oulun kaupunki ja vastauspalvelun tuottaja eivät vastaa palvelusta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, mikäli näitä ja palvelusta annettuja yleisiä käyttöehtoja ei ole noudatettu ja vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisella tai tuottamuksellisella menettelyllä.